تست هوش محاسبه قطر داخلی آجرتست هوش محاسبه قطر داخلی آجر

تست هوش محاسبه قطر داخلی آجر

تست هوش محاسبه , تست هوش تصویری با جواب

تست هوش با جواب

سه آجر یکسان (هم شکل) به شکل مکعب مستطیل در اختیار داریم، یک خط کش هم داریم. می خواهیم طول قطر داخلی یک آجر را حساب کنیم. چطور باید این کار را انجام دهیم؟

توضیح: قرار نیست از رابطه فیثاغورث استفاده کنیم، چون در آن صورت یک آجر هم کافی بود، مگر نه؟!!

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

پاسخ تست هوش محاسبه قطر داخلی آجر :

آجرها را مطابق شکل قرار می دهیم. کافی است فاصله دو نقطه A و B را با خطکش اندازه گیری کنیم.

تست هوش تصویری با جواب, تست هوش تصویری جدید

جواب تست هوش قطر داخلی آجر

منبع:mathhome.ir- بازنشر – www.abartazeha.com

معما و تست هوش

آرشیو

معمای تصویری پیدا کردن عدد گمشده

معمای تصویری پیدا کردن عدد گمشده امروز هم یه معمای تصویری جالب رو برای شما انتخاب کردیم که با پیدا کردن پاسخ معما ،...