بستن تبلیغ
تست هوش تصویری قدرت تجسمتست هوش تصویری قدرت تجسم

تست هوش تصویری قدرت تجسم

در تصویر زیر، شکل قرمز رنگ را به عنوان مرجع در نظر بگیرید، از بین ۷ شکل دیگر، کدامیک دقیقا مشابه آن می باشد.

(می تواند بیش از یک شکل مشابه وجود داشته باشد.)

تست هوش تصویری ,قدرت تجسم, معما با جواب

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

تست هوش

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

جواب تست هوش تصویری قدرت تجسم شکل های مشابه :

A، E، F

منبع:mathhome.ir- بازنشر – www.abartazeha.com

معما و تست هوش

آرشیو

تست هوش ساعت دیجیتال + جواب

معما با جواب, تست هوش ساعت دیجیتال, معمای جالب ساعت دیجیتال معما با جواب, تست هوش ساعت دیجیتال در این مطلب از ابرتازه ها...