داستانک آموزنده ظرف عسل داستانک آموزنده ظرف عسل

داستانک آموزنده ظرف عسل

داستانک آموزنده , ظرف عسل , داستان ظرف عسل

داستانک آموزنده

روزی یک کشتی پراز عسل در ساحل لنگر انداخت وعسلها درون بشکه بود وپیرزنی آمد که ظرف کوچکی همراهش بود

و به بازرگان گفت :

از تو میخواهم که این ظرف را پر از عسل کنی که تاجر نپذیرفت وپیرزن  رفت  ..

سپس تاجر به معاونش سپردکه آدرس آن خانم را پیدا کند وبرایش یک بشکه عسل ببرد  …
آن مرد تعجب کرد وگفت

ازتو مقدار کمی درخواست کرد نپذیرفتی والان یک بشکه کامل به او میدهی .

تاجر جواب داد :

ای جوان او به اندازه خودش در خواست میکند ومن در حد و اندازه خودم به او میدهم  ..
اگر کسی که صدقه میداد به خوبی میدانست  ومجسم میکرد که صدقه ی او پیش از دست نیازمند در دست خدا قرار می گیرد، لذت صدقه دهنده  بیش از لذت گیرنده بود.

این یک معامله با خداست.

منبع:maryamjo0n.mihanblog.com- بازنشر – www.abartazeha.com

داستانک آموزنده ظرف عسل

476
0

داستان

آرشیو

داستان پر زیبا دشمن طاووس از مثنوی معنوی

داستان پر زیبا دشمن طاووس, حکایت های مثنوی معنوی, داستانهای مثنوی مولانا داستان پر زیبا دشمن طاووس, حکایت های مثنوی معنوی در این مطلب...

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ