تست هوش تصویری حلقه های منفک با جواب تست هوش تصویری حلقه های منفک با جواب

تست هوش تصویری حلقه های منفک با جواب

تعدادی حلقه مربعی شکل داریم. اکثر حلقه ها به یک یا چند حلقه دیگر متصل هستند. البته نه همه آنها. به نظر شما چند حلقه داریم که هیچ اتصالی با حلقه های دیگر ندارد؟

تست هوش تصویری حلقه, تست هوش تصویری با جواب

تست هوش تصویری با جواب

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

تست هوش تصویری با جواب

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

جواب تست هوش تصویری حلقه های منفک :

سه حلقه:

حلقه های ۱۷، ۱۹ و ۲۳

منبع:ihoosh.ir- بازنشر – www.abartazeha.com

معما و تست هوش

آرشیو

معمای درصد مساحت رنگی | تست هوش با جواب

معما با جواب, معمای درصد مساحت رنگی, معما های ریاضی معمای ریاضی, معمای درصد مساحت رنگی در این مطلب از ابرتازه ها معمای درصد...

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ