اس ام اس عاشقانه و احساسی جدید ( 20 )اس ام اس عاشقانه و احساسی جدید ( 20 )

اس ام اس عاشقانه

آرشیو

پیامک های عاشقانه صبح بخیر گفتن ؛ اس ام اس عاشقانه صبح بخیر

اس ام اس صبح بخیر گفتن, اس ام اس عاشقانه, پیامک های عاشقانه صبح بخیر گفتن اس ام اس صبح بخیر گفتن, پیامک های...

استاتوس عاشقانه

حوالی رویاهایم که قدم میزنم میبینم خیابان را با بوی باران دوست دارم و خودم را با بوی تو . . .

rooban

لا لا بخواب دنـیا خسیسـه
واسـه کمتر کسی خوب می نویسـه
یکی داره ۱۰۰۱ سـتاره
یکی جز یاد تو هیچـی نـداره !
rooban

تابستان داغی ست اما دلم دیگر به این زندگی گرم نمیشود . . .
آنقدر نیستـی کـه گاهـی حـس مـی کنـم عشـق را نسیـه به من داده ای بی تـابـم !
نقـد می خـواهـمت میفهمی . . .

rooban

خیلی دوست دارم بدانم
فکر و خیالت را به کدامین سو روانه میکنی وقتیکه من اینجا، دور از تو
با خیال تـو خوشم . . . !

rooban
لعنت به آن بوسه ای که شیرینی اش تـلـخ تـریـن خاطره ام شد . . .
در نبـودت !

rooban

نـگاهت چـون بـهـار ی دل پـذیر اسـت
دلـم در وصـف چـشمانت اسـیر اسـت
نـگاهت بـا نـگاهـم هـردو نیکـو سـت
نـگاهت مـی کـنم چـون دارمت دوسـت

rooban

لبخند تو معجزه ی شیرینی است که رویای بهشت را
در دل آدم زنده می کند . . .

rooban

با هم که قدم می زنیم
حسودی اش می شود آفتاب
نه که هیچگاه
قدم نزده است با ماه !

rooban

گرما یعنی نفس های تو ، دست های تو ، آغوش تو . . . ! من به خورشید ایمان ندارم !

تمام پیـاده رو های جهـان اگـر گذر نـامه بخواهنـد ، چشمان تـو را نشانشان می دهم !

rooban

چه ستی میشود دستـان  مـا کنـار هم !
بـی شـک ؛ هیچ طراحی تـا امـروز
چنین سـتی را بـا هـم جـور نکرده است . . . !

rooban

هـدفـم را نـشـانـه گـرفـتـه ام . . .
قـلـ[♥]ـب تـو . . .
بـدون هـدف دوستت دارم . . . !

rooban

نگاه تـو . . .
مـرا عاشق تر از پیـش می کند . . .
چه معجـونی می شود . . .
زندگـی . . .
با لمس دستانِ تـو . . .
با حسِ عشـقِ تـو . . .

rooban

لبخنـد که میـزنی یـوسفـی مـی شوم که بـی هیـچ بـرادری
در چـال گونـه ات” گـم میشود !
rooban

حـال و روز زنـدگـی مـن را ، وقـتـی نبـاشـی یـک کـلمه تـوصیـف می کنـد
الـفـاتحه . . .

rooban

مینویسـم برای خودم
برای دلم ، برای یکی که
غریبه بود ،آشنا شد
عـادتـ شد، عشق شـد
هستی شـد، روزگـار شـد
عزیز شـد

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ