شعر هوای پاک برای کودکانشعر هوای پاک برای کودکان

شعر و قصه های کودکانه

آرشیو

داستان کودکانه سه ماهی رنگی

??? ??? ??, ??? ??? ???????, ?????? ??????? ?? ???? ???? ??? ??? ???????, ?????? ??????? ?? ???? ???? ?? ??? ???? ?? ???????...

?? ?????? ??? ???? ??? ?? ۲۹ ?? ?? ??? ?? ???? ??? ????? ??? ???? ??? ???? ?????? ?? ??????? ????? ? ????????? ???? ?????? ???? ????? ???? ????.

??? ???? ??? ???? ??????,?????? ???? ???

??? ???? ???

??? ??? ……

???? ??? ??? ??                            ????? ????? ???

  ?? ??? ??? ????                               ?? ?? ?? ???? ???
  
    ???? ????? ??                                ???? ?? ????? ????

  ?? ??? ?? ???? ??                                  ??? ?? ??????

  ??? ??? ??? ? ??                               ???? ? ?????? ???

  ??? ? ??? ??????                               ???? ?? ????? ???

??? ??????? ???? ???,??? ??? ???? ???

??? ???? ??? ???? ??????

??? ???? ???

   ?? ??? ?? ????? ????                              ???? ?? ??? ???? ??

    ??? ???? ?? ?????                        ???? ???? ?? ???? ??

   ???? ????? ??? ?????                         ?? ????? ???? ????

     ?? ??? ???? ???????                               ?? ?? ?? ??? ???? ???

  ?? ?? ????? ??? ? ???                                ?? ????? ????? ???

 ?? ??? ??? ??????                                   ?? ??? ???? ????? ???

 ????? ?? ????????                                ???? ????? ??? ????

????? ????? ??????                           ????? ?????? ????

??? ??????? ???? ???,??? ??? ???? ???

??? ??????? ???? ???

  ??? ??????

   ?? ????? ??? ????                            ??? ?? ??? ??????

   ??? ???? ??????                                ???? ?????? ??????
 
    ??? ??? ?????                                         ???? ?? ?????

     ?? ??? ???? ?? ????                             ??? ?????? ??????
 
   ???? ????? ?? ??                                       ?? ????? ?????

   ?? ?? ????? ???                                           ?? ???? ?????
 
      ????? ?????? ????                                      ???  ??? ? ?????

       ???? ?? ??? ????                                        ?? ???? ?? ?????

    ????? ??? ??????                                            ??? ??????

      ?? ?????? ?????                                        ???? ? ???? ?????

??? ??????? ???? ???,??? ??? ???? ???

??? ???? ??? ??????? 

???????:??????

Save

Save

Save

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ