ضرب المثل انگلیسی جدید 2017 به همراه معنیضرب المثل انگلیسی جدید 2017 به همراه معنی

ضرب المثل انگلیسی جدید ۲۰۱۷ به همراه معنی

ضرب المثل انگلیسی جدید ضرب المثل انگلیسی,ضرب المثل انگلیسی۲۰۱۷,ضرب المثل انگلیسی ۹۶,ضرب المثل انگلیسی عاشقانه,ضرب المثل انگلیسی به فارسی

ضرب المثل انگلیسی جدید 2017 , همراه ضرب المثل انگلیسی با معنی,ضرب المثل انگلیسی

ضرب المثل انگلیسی

You’re only young once

آدم  همیشه که جوان نمی ماند؛ قدر جوانی را بدان.

ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

f you cant stand the heat, get out of the kitchen

خر ما از کُرّه گی دم نداشت.

ضرب المثل انگلیسی با معنای فارسی

Sweet nothing

حرف های صد من یه غاز.

ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

You can’t make an omelette/omelet without breaking eggs

تا خراب نشود، آباد نمی شود؛ بی مایه فطیر است.

ضرب المثل انگلیسی جدید 2017 , همراه ضرب المثل انگلیسی با معنی,ضرب المثل انگلیسی,ضرب المثل انگلیسی2017,ضرب المثل انگلیسی 96,ضرب المثل انگلیسی عاشقانه,ضرب المثل انگلیسی به فارسی

ترجمه ضرب المثل انگلیسی

You may end him but you’ll not mend him

 توبه گرگ مرگ است.

ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی

To carry coals to Newcastle
زیره به کرمان بردن.

ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

third time lucky
تا سه نشه بازی نشه.

انواع ضرب المثل انگلیسی

easy come, easy go
باد آورده را باد می برد.

ترجمه ضرب المثل انگلیسی

Too many cooks spoil the broth

آشپز که دو تا شد آش یا شور میشود یا بی نمک.

ضرب المثل انگلیسی جدید 2017 , همراه ضرب المثل انگلیسی با معنی,ضرب المثل انگلیسی,ضرب المثل انگلیسی2017,ضرب المثل انگلیسی 96,ضرب المثل انگلیسی عاشقانه,ضرب المثل انگلیسی به فارسی

ضرب المثل انگلیسی با معنای فارسی

You pay your money and you take your choice
هر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری.

ضرب المثل انگلیسی با معنی

You must grin and bear it
باید بسوزی و بسازی.

انواع ضرب المثل انگلیسی

from the cradle to grave
ز گهواره تا گور دانش بجوی.

ضرب المثل 

ou can’t put the clock back

گذشته ها گذشته است.

ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی

smell fishy
کاسه ای زیر نیم کاسه است.

ضرب المثل انگلیسی جدید 2017 , همراه ضرب المثل انگلیسی با معنی,ضرب المثل انگلیسی,ضرب المثل انگلیسی2017,ضرب المثل انگلیسی 96,ضرب المثل انگلیسی عاشقانه,ضرب المثل انگلیسی به فارسی

ضرب المثل انگلیسی با معنی

Strike while the iron is hot

تا تنور داغه نون رو بچسبون.

انواع ضرب المثل انگلیسی

You can’t keep a good man down

  خواستن توانستن است.

انواع ضرب المثل انگلیسی

To milk the ram

آب در هاون سائیدن

ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی

You are scraping the bottom of the barrel

ملاقه ات به ته دیگ خورده است.

حتما بخوانید:  ریشه ضرب المثل شامت را اینجا بخور و دهن گیره ات را جای دیگر

انواع ضرب المثل انگلیسی

Horses for courses
هر کسی را بهر کاری ساخته اند.

ترجمه ضرب المثل انگلیسی

every cloud has a silver lining
در ناامیدی بسی امید است.

ضرب المثل انگلیسی جدید 2017 , همراه ضرب المثل انگلیسی با معنی,ضرب المثل انگلیسی,ضرب المثل انگلیسی2017,ضرب المثل انگلیسی 96,ضرب المثل انگلیسی عاشقانه,ضرب المثل انگلیسی به فارسی

ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

You must lie on the bed you have made

خود کرده را تدبیر نیست.

ضرب المثل انگلیسی با معنای فارسی

You can not get blood out of stone.

از آب کره نتوان گرفت.

ترجمه ضرب المثل انگلیسی

business is business
حساب حساب است کاکا برادر.

انواع ضرب المثل انگلیسی

In unity there is strength

یه دست صدا نداره.

ترجمه ضرب المثل انگلیسی

You  may know by a handful the whole sack

مشت نمونه خروار است.

ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

 

Half a loaf is better than no bread 

کاچی به از هیچ چیز است

ضرب المثل انگلیسی جدید

ضرب المثل انگلیسی جدید 2017 , همراه ضرب المثل انگلیسی با معنی,ضرب المثل انگلیسی,ضرب المثل انگلیسی2017,ضرب المثل انگلیسی 96,ضرب المثل انگلیسی عاشقانه,ضرب المثل انگلیسی به فارسی

معنی ضرب المثل انگلیسی

no news is good news

بی خبری خوش خبری است.

ضرب المثل انگلیسی با معنای فارسی, ضرب المثل انگلیسی با معنی

One swallow does not make summer
با یک گل بهار نمی شود.

ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

The cat dreams of mice
شتر در خواب بیند پنبه دانه.

ضرب المثل انگلیسی با معنای فارسی

You buy land, you buy stones, you buy meat, you buy bones

گنج بی مار و گل بی خار نیست.

ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

You can’t see the wood for the trees.

آنقدر سمن است که یاسمن پیدا نیست.

ضرب المثل انگلیسی با معنی

One should not look a gift horse in the mouth
دندان اسب پیشکشی را نمی شمارند.

معنی ضرب المثل انگلیسی

a Word to the wise is enough/sufficient
در خانه اگر کس است یک حرف بس است.

ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی, ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی

To dance to a person’s tune
به ساز کسی رقصیدن.

انواع ضرب المثل انگلیسی

While the grass grow, the cow starves
بزک نمیر بهار میاد، خربزه با خیار میاد.

ضرب المثل انگلیسی جدید

ضرب المثل انگلیسی جدید 2017 , همراه ضرب المثل انگلیسی با معنی,ضرب المثل انگلیسی,ضرب المثل انگلیسی2017,ضرب المثل انگلیسی 96,ضرب المثل انگلیسی عاشقانه,ضرب المثل انگلیسی به فارسی

ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی

He is a dog in the manager
نه خود خورد نه کس دهد، گنده شود به سگ دهد.

ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

the Weakest goes to the wall
هر چه سنگ است به پای لنگ است؛ سنگ به در بسته می خورد.

ضرب المثل انگلیسی جدید 2017 , همراه ضرب المثل انگلیسی با معنی,ضرب المثل انگلیسی,ضرب المثل انگلیسی2017,ضرب المثل انگلیسی 96,ضرب المثل انگلیسی عاشقانه,ضرب المثل انگلیسی به فارسی

abartazeha.com

حتما بخوانید:  ریشه ضرب المثل بیله دیگه ، بیله چغندر

ضرب المثل و داستان

آرشیو

نمونه های ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞ ایرانی ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ

ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞ ایرانی ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ, ضرب المثل با معنی, ضرب المثل حیوانات ﺿﺮﺏﺍﻟﻤﺜﻞ ایرانی ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ, ضرب المثل با معنی در این مطلب از ابرتازه...