عکس تست هوش با جواب ؛ اندازه سیب هاعکس تست هوش با جواب ؛ اندازه سیب ها

معما و تست هوش

آرشیو

تست هوش تصویری بیشترین سکه در دایره بزرگ با جواب

تست هوش تصویری بیشترین سکه در دایره بزرگ با جواب با دقت به تصویر زیر نگاه کنید: تست هوش تصویری با جواب سکّه ای...

عکس تست هوش با جواب ؛ اندازه سیب ها

تست هوش تصویری اندازه سیب ها, عکس تست هوش با جواب

جدیدترین تست هوش تصویری

تعدادی سیب در اندازه های مختلف داریم. بدون توجه به رنگ سیب ها، آیا می توانید مشخص کنید چند سایز مختلف سیب در اختیار داریم؟

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

پاسخ تست هوش اندازه سیب ها

۷ سایز متفاوت سیب در اختیار داریم.

منبع:ihoosh.ir

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ