عکس تست هوش با جواب ؛ اندازه سیب هاعکس تست هوش با جواب ؛ اندازه سیب ها

عکس تست هوش با جواب ؛ اندازه سیب ها

تست هوش تصویری اندازه سیب ها, عکس تست هوش با جواب

جدیدترین تست هوش تصویری

تعدادی سیب در اندازه های مختلف داریم. بدون توجه به رنگ سیب ها، آیا می توانید مشخص کنید چند سایز مختلف سیب در اختیار داریم؟

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

پاسخ تست هوش اندازه سیب ها

۷ سایز متفاوت سیب در اختیار داریم.

منبع:ihoosh.ir

معما و تست هوش

آرشیو

تست هوش یافتن تفاوت ها در عکس

تست هوش یافتن تفاوت ها در عکس, بازی تفاوت ها, پازل شباهت ها و تفاوت ها تست هوش یافتن تفاوت در عکس, بازی تفاوت...