تست هوش تصویری شیر آب و مخزن های متصل به همتست هوش تصویری شیر آب و مخزن های متصل به هم

معما و تست هوش

آرشیو

تست هوش تصویری بیشترین سکه در دایره بزرگ با جواب

تست هوش تصویری بیشترین سکه در دایره بزرگ با جواب با دقت به تصویر زیر نگاه کنید: تست هوش تصویری با جواب سکّه ای...

تست هوش تصویری شیر آب و مخزن

چهار مخزن آب داریم که به هم متصل هستند. شیر آب را باز می کنیم. آب با فشار ملایم درون مخزن اول می ریزد. آیا می توانید بگویید کدام مخزن قبل از بقیه، بصورت کامل پر خواهد شد؟

تست هوش تصویری جدید , تست هوش تصویری شیر آب و مخزن

تست هوش تصویری با جواب

معما و تست هوش , معمای تصویری

معما و تست هوش , معمای تصویری

معما و تست هوش , معمای تصویری

معما و تست هوش , معمای تصویری

معما و تست هوش , معمای تصویری

معما و تست هوش , معمای تصویری

معما و تست هوش , معمای تصویری

معما و تست هوش , معمای تصویری

معما و تست هوش , معمای تصویری

معما و تست هوش , معمای تصویری

معما و تست هوش , معمای تصویری

معما و تست هوش , معمای تصویری

پاسخ تست هوش تصویری شیر آب و مخزن های متصل به هم :

ظرف شماره ۳

منبع:ihoosh.ir

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ