بستن تبلیغ

بستن تبلیغ
چگونگی خواندن نماز احتیاطچگونگی خواندن نماز احتیاط

خواندن نماز احتیاط

احکام نماز احتیاط, حکم نماز احتیاط, نماز احتیاط

در این مطلب از ابرتازه ها چگونگی خواندن نماز احتیاط را توضیح داده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

خواندن نماز احتیاط, نماز احتیاط, نماز احتیاط ایستاده

خواندن نماز احتیاط, نماز احتیاط

نماز احتیاط را چگونه می خوانند؟

همه مراجع: کسى که نماز احتیاط بر او واجب شد، بعد از سلام نماز، باید فورى نیت نماز احتیاط کند و تکبیره الاحرام بگوید و فقط «حمد» را بخواند و به رکوع و سجده رود.

پس از سجده دوم، اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است، تشهد و سلام دهد واگر دو رکعت بر او واجب است، رکعت دوم را مانند رکعت اول انجام دهد و پس از تشهد، سلام دهد.

نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد و باید نیت آن را به زبان نیاورد و بنابر احتیاط واجب «حمد» و حتى «بسم اللّه» آن را هم آهسته بگوید. در بین نماز اصلى و نماز احتیاط، کارى که نماز را باطل مى ‏کند، انجام ندهد.

منابع :
توضیح ‏المسائل مراجع، م ۱۲۱۵ و ۱۲۱۶؛ آیت‏ الله وحید، توضیح‏ المسائل، م ۵ – ۱۲۲۴ و آیت ‏الله نورى، توضیح‏ المسائل، م ۷ – ۱۲۱۶؛ دفتر آیت‏ الله خامنه‏ اى.

اعمال مستحبی

آرشیو

تعقیب نماز ظهر با ترجمه

تعقیب نماز ظهر, تعقیب نماز ظهر با ترجمه, نماز ظهر بامعنی تعقیب نماز ظهر, تعقیب نماز ظهر با ترجمه در این مطلب از ابرتازه...