شیوه اندازه گیری شلوار جین بدون پروشیوه اندازه گیری شلوار جین بدون پرو

شیوه اندازه گیری شلوار جین بدون پرو

انتخاب شلوار جین بدون پرو, تکنیک های اندازه گیری شلوار

در این مطلب از ابرتازه ها شیوه اندازه گیری شلوار جین بدون پرو را توضیح می دهیم. برای یادگیری این ترفند با ما همراه باشید.

روش انتخاب شلوار جین بدون پرو, اندازه گیری شلوار جین بدون پرو

روش انتخاب شلوار جین بدون پرو, اندازه گیری شلوار جین بدون پرو

چگونه بدون پرو شلوار جین بخریم ؟

برای انتخاب صحیح اندازه شلوار کمر شلوار را بگیرید و دور گردن بپیچید. اگر دو طرف کمر شلوار راحت به هم رسیدند شلوار اندازه تان است. انتهای کمر شلوار حتما نباید به هم برسند همین که به آسانی دور گردن پیچیده شوند کافی است.

روش انتخاب شلوار جین بدون پرو, اندازه گیری شلوار جین بدون پرو

روش انتخاب شلوار جین بدون پرو, اندازه گیری شلوار جین بدون پرو

تعیین اندازه عرض شلوار

برای تعیین عرض مناسب شلوار آرنج را خم کنید و دست را مشت کنید. آرنج باید دقیقا اندازه کمر شلوار باشد. این ترفند مناسب کسانی است که شلوار با مدل کمر استاندارد می پوشند. اگر کمر شلوار فاق بلند باشد نباید کاملا اندازه آرنج باشد.

روش انتخاب شلوار جین بدون پرو, اندازه گیری شلوار جین بدون پرو

برای تعیین عرض مناسب شلوار آرنج را خم کنید و دست را مشت کنید

تعیین اندازه قد شلوار

پایین پاچه های شلوار را با دو دست بگیرید و دست ها را تا جایی که می توانید باز کنید. اگر وسط شلوار دقیقا زیر چانه قرار بگیرد اندازه شلوار مناسب تان است.

روش انتخاب شلوار جین بدون پرو, اندازه گیری شلوار جین بدون پرو

برای تعیین قد شلوار، پایین پاچه ها را با دو دست بگیرید و دست ها را تا جایی که می توانید باز کنید

چگونه بفهمیم شلوار اسکینی راحت تنمان می شود؟

اگر می خواهید بدانید شلوار اسکینی راحت تنتان می شود یا نه دست را مشت کنید و از پاچه شلوار رد کنید. اگر دست مشت شده به راحتی و بدون هیچ فشاری در پاچه جا بشود اندازه است.

روش انتخاب شلوار جین بدون پرو, اندازه گیری شلوار جین بدون پرو

اگر شلوار اسکینی راحت تنتان می شود یا نه دست را مشت کنید و از پاچه شلوار رد کنید

با این چند مرحله شلوار اندازه خودتان را انتخاب خواهید کرد.

روش انتخاب شلوار جین بدون پرو, اندازه گیری شلوار جین بدون پرو

با همین چند مرحله شلوار اندازه خودتان را انتخاب خواهید کرد

منبع : bedunim.ir

مهارتهای زندگی

آرشیو

تکنیک های انتخاب و خرید چمدان و ساک

در سالن فرودگاه ایستاده اید و یک صف کیف روی تسمه نقاله را تماشا می کنید. تمام کیف ها را به دنبال کیف تان...