نظر مراجع در مورد امامت زن در نماز جماعتنظر مراجع در مورد امامت زن در نماز جماعت

احکام دینی

آرشیو

نظر مراجع درباره خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر

خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر, نظر مراجع درباره خروج از خانه بدون اجازه شوهر خروج زن از خانه, نظر مراجع درباره خروج...

احکام نماز جماعت, امامت زن در نماز جماعت, اهمیت نماز جماعت

احکام نماز جماعت, امامت زن در نماز جماعت, اهمیت نماز جماعت

احکام نماز جماعت, امامت زن در نماز جماعت

در این مطلب از ابرتازه ها نظر مراجع در مورد امامت زن در نماز جماعت را بیان می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب ما را همراهی نمایید.

همه مراجع (به جزآیات عظام خامنه ای، صافی، مکارم، بهجت و وحید): بنابر احتیاط واجب امام جماعت باید مرد باشد و زن نمی تواند امام جماعت باشد حتى براى زنان.

آیات عظام مکارم، بهجت و خامنه ای: امامت زن براى زنان مانعى ندارد.

آیات عظام صافى و وحید: در غیر نماز میت، امامت زن برای زنان کراهت دارد .

===========================
پی نوشت:
توضیح المسائل مراجع،ج۱،م ۱۴۵۳
خامنه ای،رساله آموزشی، نماز جماعت
وحید، توضیح المسائل، م

منبع: afkarnews.ir

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ