تست هوش تصویری کاشی های رنگی با جواب تست هوش تصویری کاشی های رنگی با جواب

معما و تست هوش, تست هوش تصویری کاشی های رنگی, تست هوش با جواب

تست هوش سخت, تست هوش تصویری کاشی های رنگی, تست هوش با جواب

تست هوش تصویری کاشی های رنگی, تست هوش با جواب

در این مطلب از ابرتازه ها تست هوش تصویری کاشی های رنگی با جواب را بیان می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب با ما همراه باشید.

یک سطح کاشیکاری شده داریم. می خواهیم از بین ۹ گزینه ی داده شده، گزینه یا گزینه هایی که در این کاشیکاری بکار نرفته اند را مشخص کنیم.

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

تست هوش تصویری جدید با جواب

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

پاسخ تست هوش کاشی کاری و الگوهای تکراری:

گزینه های ۱، ۲ و ۵

منبع:ihoosh.ir

معما و تست هوش

آرشیو

13 تست هوش ریاضی جدید تصویری با جواب

تست هوش ریاضی جدید تصویری این تست هوش ریاضی جدید تصویری از نظر دشواری اکثرا در سطح متوسط قرار دارند و انتظار می‌رود حل...