تست هوش تصویری کاشی های رنگی با جوابتست هوش تصویری کاشی های رنگی با جواب

معما و تست هوش

آرشیو

معمای ریاضی مرغ و تخم مرغ با جواب

تست هوش ریاضی, تست هوش مرغ و تخم مرغ, معمای ریاضی مرغ و تخم مرغ تست هوش ریاضی, معمای ریاضی مرغ و تخم مرغ...

معما و تست هوش, تست هوش تصویری کاشی های رنگی, تست هوش با جواب

تست هوش سخت, تست هوش تصویری کاشی های رنگی, تست هوش با جواب

تست هوش تصویری کاشی های رنگی, تست هوش با جواب

در این مطلب از ابرتازه ها تست هوش تصویری کاشی های رنگی با جواب را بیان می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب با ما همراه باشید.

یک سطح کاشیکاری شده داریم. می خواهیم از بین ۹ گزینه ی داده شده، گزینه یا گزینه هایی که در این کاشیکاری بکار نرفته اند را مشخص کنیم.

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

تست هوش تصویری جدید با جواب

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

•·•

پاسخ تست هوش کاشی کاری و الگوهای تکراری:

گزینه های ۱، ۲ و ۵

منبع:ihoosh.ir

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ