عکس دختر به همراه متن های عاشقانهعکس دختر به همراه متن های عاشقانه

عکس دختر به همراه متن های عاشقانه

عکس دختر, عکس عاشقانه, دانلود عکس دختر, دختر خوشگل,عکس دختر خفن, عکس دختر خوشگل,عکس دختر زیبا, عکس عاشقانه دختر, متن های عاشقانه.

عکس دختر به همراه متن های عاشقانه

در این مطلب عکس دختر های زیبا به همراه متن های عاشقانه و تاثیر گزار را برای شما آمده کردیم که شما رو به تماشای این عکس های دعوت می کنیم.

عکس دختر به همراه متن های عاشقانه

اکنون دیگر “در دسترس” بودنت مهم نیست چون دیگر نه “مشترک” هستی و نه “مورد نظر”
هوا سرد است اما نگران نباش سرما نمیخورم

هرکس ک سراغت را میگیرد نمیگویم وجود نداری میگویم وجودش را نداشتی

فکر نکن تو فوق العاده بوده ای قطع به یقین من کم توقع بوده ام

حالا هم که اتفاقی نیفتاده حادثه ی بین ما فقط یک زد و خورد ساده بوده
تو جا زدی ، من جا خوردم

زمانی “نبودنت” همه هستی مرا نابود میکرد ولی حالا “بودنت”

میشود که نباشی؟

راستی

سلام مرا به وجدانت برسان

البته اگر بیدار بود

عکس دختر به همراه متن های عاشقانه

عکس دختر, عکس عاشقانه, دانلود عکس دختر,عکس دختر خوشگل,عکس دختر زیبا, عکس عاشقانه دختر

عکس دختر به همراه متن های عاشقانه

یک ﺭﻭﺯ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ,ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩﻡ
ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﯾﺶ ﺍﺯ ﭘﺸﺘﺶ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

ﺧﻮﺩﻡ ﻓﺪﺍﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﻫﺶ ﻣﯿﺸﻮﻡ

ﺍﻣﺎ ﮐﺎﺵ ﺭﻭﺣﺶ ﺑﻪ ﭘﺪﺭﺵ ﺑﺮﻭﺩ

ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺷﻮﺩ…
ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﭘﺲ ﻫﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﯿﺰﺩ

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ…
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﺍ ﻫﻢ

ﺍﻣﺎ ﯾﺎﺩﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ⇨ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ♂ ﻣﺎﺩﺭﺵ ♀ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺪ

ﺣﺘﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ

ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ

ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺑﺘﺮﺱ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻫﺎ

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﺘﺮﺱ ﺍﺯ ﮔﺮﮔﻬﺎ !!!
ﻣﺮﺩﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﺮﮒ نیستند

ﭘﺪﺭﺕ ◇ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺭﻭﺡ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﻣﺮﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺮﻭﻡ

ﺭﻭﺯﯼ ﺩﺧﺘـــــــﺮﯼ ﺧﻮﺍﻫـــــــــﻢ ﺩﺍﺷﺖ
ﺷﺒﯿﻪ ﺧـــــــــﻮﺩﻡ

ﺍﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻗـــــــﻮﯼ ﺗﺮ ••●
ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺨﺸﻨـــــــــﺪﻩ ﺗﺮ ••●
ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬــــــــــﺮﺑﺎﻥ ﺗﺮ ••●
ﺩﺭﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﭘـــــــــﺪﺭﺵ !!!

عکس دختر به همراه متن های عاشقانه

عکس دختر به همراه متن های عاشقانه

عکس دختر به همراه متن های عاشقانه

عکس دختر

عکس دختر, عکس عاشقانه, دانلود عکس دختر

بـــاور کن
آن قــــــدر ها هــــم سخت نیست،
فهمیـــدن اینکـــــہ
بعضی ها می آیند کــــہ :
نماننـــــــد!
نباشـــــــند!
نبیـنــــنـد!
و تـــــــو،
اگــــر تمامی ِدنیا را هــــم حتی بــــہ پایشان بریزی
آنها تمامی ِبهانـــہ های دنیا را جمع می کنند
تا از بین آنها
بهانــــہ ای پیدا کنند
کـــــہ :
بــــروند،
دور شـــونــــــد،
کــــہ : “نـــمانند اصلا”

پـــس بــــہ دلت بسپار،
وقتـــــی از خستگی هایِ روزگار
پناه بردی بــــہ “هر کسی”
لااقل
خـــــوب فکر کن ببین
از سر علاقــــہ آمده
یا از سر ِ … !!! تا دنیایت پر نشــــــود
از دوست داشتن هایِ پر بــُـــغض
کـــہ دمار از روزگارت درآورد !!! نبودنش را تحمل کن، رفتنش را طاقت بیاور…
اما نگذار آنقدر خوار و ذلیل شوی، که:
محبت و عشق را گدایی کنی… “عشق” حرمت دارد
در دلت نگهش دار…

عکس دختر, عکس عاشقانه, دانلود عکس دختر

عکس دختر به همراه متن های عاشقانه

عکس دختر, عکس عاشقانه, دانلود عکس دختر

ﯾﻪ” ﺩﻭﺵ ﺁﺑﮕﺮﻡ

یه هنزفرى توى گوشت

یه موزیک دیس لاو

و در کنارش صداى شدید شرشر بارون

یه تنهایى

یه موبایل سایلنت ” ﯾﻪ” ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ” ﯾﻪ” ﺣﺲ ﺁﺭﺍﻣﺶ

ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ” ﯾﻪ “… ﻫﺎ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ” ﯾﻪ” ﺩﻧﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ

ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺧﯿﺎﻧﺖ

ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻍ
ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺩﻭ ﺭﻧﮓ

ﻭ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭ ﮐﺜﺎﻓﺖ ﺩﯾﮕﻪ

ﭘﺲ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎﺭﻭ ﺩﺍﺭﻡ
ﮔﻮﺭ ﺑﺎﺑﺎﯼ ﻋﺸﻖ
ﮔﻮﺭ ﺑﺎﺑﺎﯼ ﻫﻮﺍﻫﺎﯼ ﺩﻭﻧﻔﺮﻩ !
ﮔﻮﺭﺑﺎﺑﺎﯼ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ
ﮔﻮﺭﻩ ﺑﺎﺑﺎﯼ ﻫﻮﺱ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺍسه داشتنت

رفتم ک رفتم

عکس دختر, عکس عاشقانه, دانلود عکس دختر

مﮯ ﺩﺍﻧﻢ
ﺣﺴﺶ ﻣﮯ کنم
ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﮮ ﻫﺴﺘﮯ .. ﺑﺎش
ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻧﻤﮯ ﮐﻨﻢ
ﺍﺻﻼ
ﻓﻠﺴﻔﮧ ﮮ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮﺩ
ﺍﺻﻼ ﻓﻠﺴﻔﮧ ﮮ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ
ﺑﮧ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﻦ
ﻋﺸﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﮯ ﮐﻨﺪ
ﯾﮑﮯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﮮ ﻣﺎﻧﺪﻥ
ﻭ ﯾﮑﮯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﮮ ﺭﻓﺘﻦ
ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﮯ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ
ﻧﺒﻮﺩﻥ
ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻦ
ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ
ﺳﻬﻢﻣﻦ
ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻭ ﺩﺭﺩ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺷﺩ
ﻭ ﺳﻬﻢ تو
ﺑﮯ ﺧﯿﺎﻝ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺭﻓﺘﻦ
ﮔﻔﺘﻢ
ﻣﻦ ﺷﮑﺎﮎ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﻭﻟﮯ ﺣﺴﻮﺩﻡ !!
ﻭ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﮧ ﻋﺸﻘﺶ
ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭم
ﮐﮧ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
ﻣﺜﻞ ﻣﻦ
ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻭ ﺍﮔﺮ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻧﺸﺪ
ﺑﮯ ﺧﯿﺎﻝ ﻓﻠﺴﻔﮧ ﮮ ﻋﺸﻖ ﺷﻮ
ﻫﺮﮔﺰ ﺩﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ
ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺭﺩ
ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺧﻨﺪﯾﺪﯼ
ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮﺩﯼ …
ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﺴﺮﺕ ﺑﺮ ﺩﻟﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﺍﯾﻨﺠﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯽ
ﺍﮔﺮ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺮ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ
ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺍﻭ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﺩﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ

عکس دختر خوشگل,عکس دختر زیبا, عکس عاشقانه دختر

عکس دختر به همراه متن های عاشقانه

عکس دختر خوشگل,عکس دختر زیبا, عکس عاشقانه دختر

عکس دختر, عکس عاشقانه, دانلود عکس دختر

عکس دختر خوشگل,عکس دختر زیبا, عکس عاشقانه دختر

عکس دختر, عکس عاشقانه, دانلود عکس دختر

عکس دختر خوشگل,عکس دختر زیبا, عکس عاشقانه دختر

ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺭﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﻪ ﺷﺐ توﺕﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﮐﻪپیشﺧﻮﺩﻡ ﺑﺨﻮﺍﺑﻦ ﺍﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ
ﻫﻤﻪﯼ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯿﺎﻡ ﻟﻪ ﺷﺪﻥ

ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺒﺮﻡ ﺗﻮ تخت ﺧﻮﺍﺑﻢ
ﭼﻮﻥﺧﺮﺍﺏ ﻣﯿﺸﻪ

وﻗﺘﯽ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻢ ﯾﻪ ﺁﺑﺮﻧﮓ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺶ
ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯿﺎﻡ ﻧﺸﻮﻧﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻡ
اﻣﺎ ﯾﻪﺭﻭﺯ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﯿﻔﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﮐﯽ ﺍﻭﻧﻮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻡ ﭼﻮﻥ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺍﺯﻡ ﺑﺪﺯﺩﻧﺶ

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺶ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭم
ﻭ ﺑﺨﺎﻃﺮﺵﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﻡ دﺍﺭﻩ ﺍﺯﻡ ﺩﻭﺭﻣﯿﺸﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻢ دوسش دارم
ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺪﻣﺶ
برﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﮕﻔﺘﻢ دﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ
دیگه ﺁﺯﺍﺩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻤﺶ
ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻢﻧﮕﺮﻓﺘﻤﺶ که ﺑﯿﻔﺘﻪ ﺑﺸﮑﻨﻪ
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻮﻧﺶ ﻧﺪﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﺯﻡ ﺑﺪﺯﺩﻧﺶ
ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﻧﺸﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﺮﻩ
ﺍﻣﺎ
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ
ﺳﺮﺵ ﺑﺎﮐﺴﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯼ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻨﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ
ﮐﺮﺩﻩ ….
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ
ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻡ

عکس دختر به همراه متن های عاشقانه

عکس دختر خوشگل,عکس دختر زیبا, عکس عاشقانه دختر

عکس دختر به همراه متن های عاشقانه

عکس دختر, عکس عاشقانه, دانلود عکس دختر, دختر خوشگل,عکس دختر خفن, عکس دختر خوشگل,عکس دختر زیبا, عکس های عاشقانه دختر, متن های عاشقانه.

عکس های عاشقانه و رمانتیک

آرشیو

عکس برف برای پروفایل + متن و عکس نوشته روز برفی عاشقانه

عکس برف برای پروفایل + متن و عکس نوشته در مورد روز برفی عاشقانه   روز برفی که میرسد همه خوشحال میشوند. در زمستان...