بستن تبلیغ

بستن تبلیغ
قصه کودکانه فینگیلی و جینگیلیقصه کودکانه فینگیلی و جینگیلی

قصه کودکانه فینگیلی و جینگیلی

فینگیلی ، جینگیلی ، قصه فینگیلی و جینگیلی ، کودکان ، قصه کودکان ، داستان کودکانه ، کتاب داستان

 

قصه کودکانه فینگیلی و جینگیلی

در ده قشنگی دو برادر زندگی می کردند. اسم یکی از انها فینگیلی و دیگری جینگیلی بود. فینگیلی پسر شیطون و بی ادبی بود وهمیشه بقیه مردم ده را اذیت میکردو هیچکس از دست او راضی نبود.
اما برادرش که اسمش جینگیلی بود. پسر باادب و مرتبی بود هیچ وقت دروغ نمی گفت و به مردم کمک میکرد.
یک روز فینگیلی و جینگیلی به ده بالا رفتند و با بچه های انجا شروع به بازی کردند. بازی الک و دولک، طناب بازی و توپ بازی. در همین وقت فینگیلی شیطون و بلا یک لگد محکم به توپ زد و توپ به شیشه خورد و شیشه شکست. بچه ها از ترس فرار کردند و هر کس به سمتی دوید.

ننه قلی از خانه بیرون امد. این طرف و ان طرف را نگاه کرد. اما کسی را ندید. ننه قلی به خانه برگشت و کنار حوض نشست. از انطرف بچه ها وقتی دیدند ننه قلی در را بست دوباره جمع شدند و شروع به بازی کردند. ننه قلی یواش یواش در را باز کرد و صدا زد آی فینگیلی، آی جینگیلی، آی بچه ها، کی بود که زد به شیشه؟

جینگیلی گفت: من نبودم.

 

فینگیلی گفت: من نبودم.

ننه قلی از فینگیلی پرسید: پس کی بوده؟

فینگیلی که ترسیده بود به دروغ گفت: کار قلی بوده.

قلی با ترس جلو امد و گفت که کار او نبوده.

یکی ازبچه ها گفت: اگه کسی که این کارو کرده راستشو نگه، دیگه اونو بازی نمی دیم.

جینگیلی گفت: راست بگو همیشه، دروغگو چیزی نمیشه.

فینگیلی از حرف بچه ها پند گرفت و گریه اش در اومد. جلو رفت و گفت: ننه جان شیشه رو من شکستم. بیا بزن به دستم

ننه قلی مهربون گفت: فینگیلی عزیزم حالا که متوجه اشتباهت شدی تو را می بخشم.

قصه کودکانه فینگیلی و جینگیلی

شعر و قصه های کودکانه

آرشیو

داستان کودکانه دخترک آواز خوان

داستان کودکانه دخترک آواز خوان, داستاهای کودکانه, قصه های کودکانه داستان کودکانه دخترک آواز خوان, داستاهای کودکانه در این مطلب از ابرتازه ها داستان...