شعر کودکانه زیبای اقا خرگوشهشعر کودکانه زیبای اقا خرگوشه

شعر و قصه های کودکانه

آرشیو

شعر در رابطه با روز جهانی کودک

شعر در رابطه با روز جهانی کودک متن زیبا برای روز جهانی کودک شعر روز کودک روز جهانی کودک مبارک قصه برای روز جهانی کودک...

شعر کودکانه زیبای اقا خرگوشه

کودکان ، قصه کودکان ، قصه کودک ، قصه ، شعر کودکان ، شعر کودک ، شعر های کودکان ، شعر اقا خرگوشه ، موش ، قصه اقا خرگوشه

شعر کودکانه زیبای اقا خرگوشه

یک روز یه آقا خرگوشه

رسید به یه بچه موشه موشه

موشه دوید تو سوراخ

 

خرگوشه گفت : آخ

 

وایسا، وایسا، کارت دارم

 

من خرگوش بی آزارم

 

بیا از سوراخت بیرون

 

نمی خوای مهمون

 

یواش موشه اومد بیرون

 

یه نگاهی کرد به مهمون

 

 

دید که گوشاش درازه

دهنش بازه، بازه

 

شاید می خواد بخوردم

 

یا با خودش ببردم

 

پس می رم پیش مامانم

 

آنجا می مونم

 

مادر موشه عاقل بود

 

زنی با هوش و کامل بود

 

یه نگاهی کرد به مهمون

 

گفت ای بچه جون!

 

این خرگوشه

خیلی خوب و مهربونه

 

پس برو پیشش سلام کن

 

بیارش خونه

 

شعر کودکانه زیبای اقا خرگوشه

بستن تبلیغ
بستن تبلیغ