چند تمرین جهت افزایش ارتفاع پرش در والیبال بصورت تصویریچند تمرین جهت افزایش ارتفاع پرش در والیبال بصورت تصویری

چند تمرین جهت افزایش ارتفاع پرش در والیبال بصورت تصویری

در این مطلب از ابرتازه ها چند تمرین جهت افزایش ارتفاع پرش در والیبال بصورت گردآوری نموده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

تمرینات والیبال ٬ رشته های ورزشی ٬ افزایش ارتفاع پرش در والیبال

تمرینات والیبال ٬ افزایش ارتفاع پرش در والیبال

تمریناتی برای افزایش ارتفاع پرش در والیبال

۱- چمباتمه زدن و جا به جایی پاها

تمرینات والیبال ٬ رشته های ورزشی ٬ افزایش ارتفاع پرش در والیبال

تمریناتی برای افزایش ارتفاع پرش در والیبال

۲- پریدن از روی جعبه با فشار

تمرینات والیبال ٬ رشته های ورزشی ٬ افزایش ارتفاع پرش در والیبال

تمریناتی برای افزایش ارتفاع پرش در والیبال

۳- برداشتن گام های بلند به جلو

تمرینات والیبال ٬ رشته های ورزشی ٬ افزایش ارتفاع پرش در والیبال

تمریناتی برای افزایش ارتفاع پرش در والیبال

۴- پرش از روی حلقه ها

تمرینات والیبال ٬ رشته های ورزشی ٬ افزایش ارتفاع پرش در والیبال

تمریناتی برای افزایش ارتفاع پرش در والیبال

۵- پرش عمقی و جهش به طرف بالا

تمرینات والیبال ٬ رشته های ورزشی ٬ افزایش ارتفاع پرش در والیبال

تمریناتی برای افزایش ارتفاع پرش در والیبال

منبع : volleyballiran.com

رشته های ورزشی

آرشیو

ورزش پلی متریک برای افزایش قدرت و سرعت

قوی کردن بدن, ورزش برای تقویت عضلات بدن, ورزش پلی متریک ورزش برای تقویت عضلات بدن, ورزش پلی متریک در این مطلب از ابرتازه...