آموزش تمرینات ورزشی ایزومتریک بصورت تصویریآموزش تمرینات ورزشی ایزومتریک بصورت تصویری

تمرینات ورزشی ایزومتریک بصورت تصویری

در این مطلب از ابرتازه ها تمرینات ورزشی ایزومتریک را آموزش می دهیم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

تمرینات ایزومتریک چیست ٬ تمرینات ورزشی ایزومتریک ٬ تناسب اندام

تمرینات ایزومتریک چیست ٬ تمرینات ورزشی ایزومتریک

تمرینات ورزشی ایزومتریک

۱- زانو را روی تخت فشار دھید. کلاھک  زانو را تا جایی که می توانید  سفت کنید. ۵ ثانیه این حالت را حفظ کنید و مجددا تکرار کنید.

تمرینات ایزومتریک چیست ٬ تمرینات ورزشی ایزومتریک ٬ تناسب اندام

تمرینات ایزومتریک ویژه زانو

۲- بایستید.  زانوھا را صاف نگه دارید. حالا روی پنجه پا به سمت بالا و پایین حرکت کنید. ٣٠ بار تکرار کنید.

تمرینات ایزومتریک چیست ٬ تمرینات ورزشی ایزومتریک ٬ تناسب اندام

تمرین ایزومتریک ویژه تقویت عضلات ساق پا

۳- پا را کاملا کشیده نگه داشته حالا حدود ١۵ سانتیمتر از سطح زمین بلند کرده و ۵ ثانیه نگه داشته و به حالت اول برگردید. مجددا تکرار کنید.

تمرینات ایزومتریک چیست ٬ تمرینات ورزشی ایزومتریک ٬ تناسب اندام

تقویت ماهیچه ها با تمرینات ایزومتریک

۴- روی زمین به پشت دراز بکشید و زانوھا را خم کنید.  حالا تا جایی که می توانید زانوھا را از ھم باز کرده و بعد مجددا به ھم نزدیک کنید. به ھمین ترتیب تکرار کنید.

تمرینات ایزومتریک چیست ٬ تمرینات ورزشی ایزومتریک ٬ تناسب اندام

تمرینات ایزومتریک ویژه زانو و پاها

۵- روی لبه تخت بنشینید. به کمک سفت کردن عضلات ران، زانو را بالا آورده و صاف نگه دارید. ۵ ثانیه در این وضعیت بمانید و سپس به حالت اول برگردید. مجددا تکرار کنید.

تمرینات ایزومتریک چیست ٬ تمرینات ورزشی ایزومتریک ٬ تناسب اندام

تقویت ماهیچه های پا با تمرینات ایزومتریک

۶- به پشت دراز بکشید. زانوھا خم باشد. حالا به آرامی ابتدا سر و سپس شانه ھا را بلند کرده و تا جایی که می توانید به حالت نشسته درآیید. ٢ ثانیه نگھدارید. به حالت اول برگشته و مجددا تکرار کنید.

تمرینات ایزومتریک چیست ٬ تمرینات ورزشی ایزومتریک ٬ تناسب اندام

تمرینات ایزومتریک برای تقویت عضلات شکم

۷- روی تخت به پشت دراز بکشید و زانوھا را خم کنید. حالا تا جایی که می توانید باسن خود را از زمین بلند کرده و ۵ ثانیه نگه دارید. مجددا به حالت اول برگشته و حرکت را تکرار کنید.

تمرینات ایزومتریک چیست ٬ تمرینات ورزشی ایزومتریک ٬ تناسب اندام

تقویت عضلات بدن با تمرینات ایزومتریک

۸- به شکم دراز بکشید و پاھا را صاف نگه دارید. حالا یک پا را به طور کامل به طرف بالا حرکت دھید. ۵ ثانیه نگه داشته و مجددا تکرار کنید.

حتما بخوانید:  چگونه و چقدر و کجا ورزش ایروبیک را انجام دهیم

تمرینات ایزومتریک چیست ٬ تمرینات ورزشی ایزومتریک ٬ تناسب اندام

 تمرینات ایزومتریک

۹- به پھلو دراز بکشید و زانوھا را کشیده نگھدارید. حالا پای بالایی را به سمت بالا حرکت دھید و ۵ ثانیه نگه دارید. دقت داشته باشید که زانوھا خم نشده و بدن و پاھا به سمت جلو منحرف نشود.

تمرینات ایزومتریک چیست ٬ تمرینات ورزشی ایزومتریک ٬ تناسب اندام

 تمرینات ایزومتریک و تقویت ماهیچه های پا

۱۰- به پشت دراز بکشید. زانوھا صاف باشند. حالا یکی از زانوھا را خم کرده و به سمت قفسه سینه بکشید. در ھنگام انجام حرکت کمر شما صاف و روی زمین باشد. دقت داشته باشید در این حرکت ابتدا ٣٠ بار برای اندام راست تکرار کنید و بعد از اتمام آن برای اندام دیگر تکرار کنید.

تمرینات ایزومتریک چیست ٬ تمرینات ورزشی ایزومتریک ٬ تناسب اندام

تقویت عضلات بدن با تمرینات ایزومتریک

۱۱- روی زمین به پشت دراز بکشید و زانوھا را خم کنید. حالا ھر دو زانو را ھمزمان با ھم به ترتیب به راست و چپ بچرخانید و به ھمین ترتیب تکرار کنید. شانه ھای شما در تمام مدت با زمین تماس داشته باشند.

تمرینات ایزومتریک چیست ٬ تمرینات ورزشی ایزومتریک ٬ تناسب اندام

تمرینات ایزومتریک ویژه زانو و پاها

۱۲- به شکم دراز بکشید. دستھا را روی کمر قرار دھید. حالا سعی کنید در حالی که شانه ھا را به ھم نزدیک می کنید سر و شانه ھا را به بالا حرکت داده و ۵ ثانیه نگھدارید. حالا به حالت اول برگشته و مجددا تکرار کنید.

تمرینات ایزومتریک چیست ٬ تمرینات ورزشی ایزومتریک ٬ تناسب اندام

 تمرینات ایزومتریک

 منبع : omedclinic.com

زیبایی اندام

آرشیو

تمرینات قدرتی برای عضله سازی مخصوصاً مردان

تمرینات قدرتی برای عضله سازی, حجم و عضله سازی, حرکت قدرتی تمرینات قدرتی برای عضله سازی, حجم و عضله سازی در این مطلب از...