بستن تبلیغ

بستن تبلیغ
آشنایی با پیمانه های شیرینی پزیآشنایی با پیمانه های شیرینی پزی

آشنایی با پیمانه های شیرینی پزی

پیمانه ، انواع پیمانه ها ، مقدار پیمانه ، قاشق ، پیمانه را با کارد صاف کنید

آشنایی با پیمانه های شیرینی پزی | پیمانه ، انواع پیمانه ها

نکات مهم در مورد پیمانه های شیرینی پزی که از آنها دراین بخش استفاده می شود:

در تهیه شیرینی و کیک هائی که ارایه می شود از انواع پیمانه ها استفاده شده است:

پیمانه یک، یک دوم، یک سوم و یک چهارم است که مقدار پیمانه ۱ یا کامل از مواد مختلف به قرار زیر می باشد:

موادوزن به گرم
۱ پیمانه آرد۱۰۰ گرم
۱ پیمانه پودر قند۱۲۵ گرم
۱ پیمانه شکر۱۵۰ گرم
۱ پیمانه روغن(جامد یا مایع)۱۵۰ گرم
 پیمانه ها را همیشه با قاشق پر کنید و هیچ گاه خود پیمانه را در آرد و روغن فرو نکنید.

هوای اضافی داخل مواد جامد را با حرکت عمودی قاشق در پیمانه بگیرید و روی پیمانه را با کارد صاف کنید.

اندازه تخم مرغ مصرفی در دستورات به مقدار تقریبی ۶۰-۵۰ گرم است که معادل وزن یک تخم مرغ متوسط با پوست می باشد.

اگر در دستور العمل ها مقدار وزنی تخم مرغ داده شده است، ابتدا آن را به آرامی هم زده سپس مقدار مورد نیاز را وزن و جدا می کنیم، توجه کنید که تخم مرغ باعث تغییر طعم شیرینی می شود بنابراین حتماً مقدار ذکر شده

باید مصرف شود. هر جا کلمه تخم مرغ به تنهایی ذکر شد منظور یک تخم مرغ کامل است.

آشنایی با پیمانه های شیرینی پزی

نکات ریز آشپزی

آرشیو

نکات ریز آشپزی و بسیار کاربردی را بخوانید

نکات ریز آشپزی, ترفندهای آشپزی, مهارت های آشپزی نکات ریز آشپزی, ترفندهای آشپزی در این مطلب از ابرتازه ها نکات ریز آشپزی را بیان می...