شرایط صحت وضو گرفتنشرایط صحت وضو گرفتن

شرایط صحت وضو گرفتن

 شرایط وضو ، مستحبات وضو ، وضو گرفتن ، شرایط صحیح بودن وضو 

شرایط صحت وضو گرفتن | احکام وضو ، شرایط وضو

س ۱_ شرایط صحیح بودن وضو، چند چیز است؟ج _ شرایط صحت وضو دوازده چیز می باشد.

س ۲_ شرط اول و دوم وضو کدام است؟ج _ شرط اول این است که: آب وضو پاک باشد و شرط دوم این است که: آب وضو مطلق باشد.

س ۳_ اگر انسان از روی ندانستن و یا فراموشی با آب مضاف یا نجس وضو بگیرد، آیا وضویش صحیح است؟ج _ [خیر] باطل است.

س ۴_ حکم نمازهایی که با وضوی مذکور در سئوال فوق گفته شد، چیست؟ج _ باید آن نمازها را دوباره با وضوی صحیح بجا آورد.

س ۵_ اگر وقت نماز تنگ بود و آبی جز آب گل مضاف در دسترس نبود، چه وظیفه ای داریم؟ج _ باید تیمم کرد و اگر وقت داریم احتیاط واجب آن است که صبر کند تا آب صاف شود و بعد وضو بگیریم.

س ۶_ شرط سوم وضو چیست؟ج ـ [آن است که باید] آب وضو ظرف محل وضو و فضایی که در آن وضو می گیرد مباح باشد.

س ۷_ وضو نمودن به وسیله آب غصبی چه حکمی دارد؟ج ـ ‌وضو با آب غصبی یا در ظرف و محل غصبی حرام و باطل است.

 س ۸_ اگر آب وضو از دستها و صورت در جای غصبی بریزد چه حکمی پیدا می کند؟ج ـوضوی او باطل است.

س۹_ حکم وضو گرفتن از حوض مدارس که معلوم نیست وقف همه مردم باشد چیست؟ج ـ وضو گرفتن از حوض مدرسه ای که انسان نمی داند آن حوض را برای همه مردم وقف کرده اند یا برای محصلین همان مدرسه در صورتی که معمولا مردم از آب آن وضو بگیرند و عمل ایشان کشف از تعمیم وقف کند اشکال ندارد.

س ۱۰_ در چه صورت نمی توان از حوض مسجدی وضو نمود؟ج ـ کسی که قصد ندارد در مسجدی نماز بخواند اگر نداند حوض آن را برای همه مردم وقف کرده اند یا فقط برای کسانی که در آنجا نماز می خوانند بنا بر احتیاط نمی تواند از حوض آن وضو بگیرد.

س ۱۱_ در چه صورت می توان از حوض مسجدی وضو ساخت اما در آن مسجد نماز نخواند؟ج ـ اگر معمولا کسانی که نمی خواهند در آنجا نماز بخوانند از حوض آن وضو می گیرند و این عمل کاشف از تعمیم وقف باشد می تواند از حوض آن وضو بگیرد.

س ۱۲_ در چه صورت وضو گرفتن از حوض تیمچه ها ، پاساژها ، مسافرخانه ها و مانند آن برای غیر ساکنین آنها عیب ندارد؟ج ـ برای کسانی که مالک یا ساکن آنجا نیستند در صورتی صحیح است که معمولا کسانی که مالک و ساکن آنجا نیستند نیز با آب آنجا وضو بگیرند و وضو گرفتن آنها کشف از تعمیم وقف کند

س ۱۳_ کسی نمی داند صاحب نهرهای بزرگ ، رودخانه ها ، جویها ،کانالها و آبراههای شخصی آیا می تواند با آب آنها وضو بگیرد؟ج ـ اگر چه نداند که صاحب آنها راضی است وضو گرفتن اشکال ندارد.

س ۱۴_ اگر صاحب نهرها، رودخانه های بزرگ ، جویها ، کانالها و آبراهای شخصی از وضو گرفتن نهی کند وضو با این آبها چه حکمی پیدا می کند؟ج ـ بنا بر احتیاط واجب با آب آنها وضو نگیرد.

س ۱۵_ وضوی کسی که از روی فراموشی با آب غصبی وضو گرفته چه حکمی پیدا می کند؟ج ـ اگر فراموش کند آب غصبی است و با آن وضو بگیرد وضویش صحیح است.

س ۱۶_ آیا وضوی کسی که آبی را غصب کرده و بعد از روی فراموشی با آن وضو بگیرد درست است؟ج ـ کسی که خودش آب را غصب کرده اگر غصبی بودن آن را فراموش کند و وضو بگیرد گر چه حکم به بطلان وضویش نمی توان داد لکن بنا بر احتیاط به آن وضو اکتفا نکند.

س۱۷_ حکم وضوی کسی که به حکم غضب جاهل است چه می باشد؟ج ـ در صورتی که جاهل قاصر باشد وضویش صحیح و اگر جاهل مقصر باشد وضوی او خالی از اشکال نیست.

س ۱۸_ شرط چهارم وضو چیست؟ج ـ ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد.

س ۱۹_ حکم وضو گرفتن با آبی که در ظرف طلا یا نقره باشد چیست؟ج ـ وضو گرفتن با آبی که در ظرف طلا و نقره می باشد حرام و باطل است.

س ۲۰_ اگر آب را در ظرف غیر طلا یا نقره خالی کند و سپس وضو بگیرد وضویش چه حکمی پیدا می کند؟ج ـ اشکال ندارد.

س ۲۱_ آیا کسی که از روی فراموشی غفلت و یا جهل با آبی که در ظرف طلا یا نقره است وضو بگیرد درست است؟ج ـ وضوی او صحیح است.

س ۲۲_ کسی که مقداری آب در ظرف طلا یا نقره دارد و جز آن آبی در اختیار ندارد چه وظیفه ای دارد؟ج ـ نمی تواند با آن آب وضو بگیرد و باید تیمم کند.

س ۲۳_ اگر کسی با ظرف غصبی طلا یا نقره وضوی ارتماسی بگیرد آیا وضویش صحیح است؟ج ـ وضوی او باطل است.

س ۲۴_ آیا وضوی کسی با مشت از داخل ظروف طلا یا نقره آب برای وضو بردارد صحیح است؟ج ـ در صورتی که با مشت یا چیز دیگری آب را از آنها بردارد و به صورت و دستها بریزد این کار حرام است ولی وضوی او صحیح می باشد.

س ۲۵_ آیا می توان با آب حوضی که مثلاً یک آجر یا یک سنگ آن غصبی است و وضو گرفت؟ج ـ چنانچه عرفا تصرف در آن نباشد وضو نگیرد.

س ۲۶_ آیا با آب حوض یا نهری که در صحن امامان یا امامزاده ها که سابقا قبرستان بوده می توان وضو گرفت؟ج ـ اگر در صحن یکی از امامان یا امامزادگان که سابقا قبرستان بوده حوض یا نهری بسازند چنانچه انسان نداند که زمین صحن را برای قبرستان وقف کرده اند وضو گرفتن در آن حوض و نهر اشکال ندارد.

حتما بخوانید:  روش صحیح و تفاوت وضو گرفتن خانم‌ها و آقایان

س ۲۷_ شرط پنجم وضو چیست؟ج ـ باید اعضای وضو هنگام شستن و مسح کردن پاک باشد.

س ۲۸_ اگر پیش از تمام شدن وضو جایی را که شسته یا مسح کرده نجس شود چه وظیفه ای دارد؟ج ـ وضوی او صحیح است.

س ۲۹_ اگر غیر از اعضای وضو جایی از بدن نجس باشد وضو باطل است؟ج ـ ‌وضو صحیح است.

س ۳۰_ وضوی کسی که مخرج بول یا غایط تطهیر نکرده چه حکمی پیدا می کند؟ج ـ بنا بر احتیاط مستحب اول آن را تطهیر کند بعد وضو بگیرد.

س ۳۱_ اگر یکی از اعضای وضو نجس باشد چه وظیفه ای داریم؟ج ـ می توان قبل از آنکه آن عضو را به نیت وضو بشوید آن را آب بکشد.

س ۳۲_ آیا وضوی کسی که عضو نجس را به نیت وضوی ارتماسی در آب فرو می برد صحیح است؟ج ـ وضویش صحیح است و از آب کشیدن نیز کفایت می کند.

س ۳۳_ اگر یکی از اعضای وضو نجس باشد و بعد وضو شک کند چه وظیفه ای دارد؟ج ـ اگر یکی از اعضای وضو نجس باشد و بعد از وضو شک کند پیش از وضو آنجا را آب کشیده یا نه در موقع وضو متوجه پاک بودن و نجس بودن آنجا نبوده و احتمال آب کشیدن آن را ندهد بنا بر احتیاط وضو باطل است.

س ۳۴_ اگر می داند عضوی از اعضای وضو نجس بوده یا شک دارد چه وظیفه ای دارد؟ج ـ اگر می داند متوجه بوده یا شک دارد متوجه بوده یا نه یا احتمال آب کشیدن بدهد وضو صحیح است و در صورت جایی را که نجس بوده باید آب بکشد.

س ۳۵_ اگر در صورت یا دستها بریدگی یا زخمی است که خون آن بند نمی آید وظیفه چیست؟ج ـ اگر در صورت یا دستها بریدگی یا زخمی است که خون آن بند نمی آید و آب برای آن ضرر ندارد باید در آب کر یا جاری فرو برد و قدری فشار دهد که خون بند بیاید. سپس به دستوری که گفته شد وضوی ارتماسی بگیرد.

س ۳۶_ شرط ششم وضو چیست؟ج ـ وقت برای وضوی نماز کافی باشد.

س ۳۷_ اگر وقت به اندازه ای تنگ باشد که با وضو گرفتن مقداری از نماز فوت می شود چه وظیفه ای داریم؟ج ـ هر گاه وقت به قدری تنگ است که اگر وضو بگیرد تمام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می شود باید تیمم کند.

س ۳۸_ اگر وقت برای تیمم و وضو یک اندازه بود تکلیف چیست؟ج ـ اگر برای وضو و تیمم یک اندازه وقت لازم است باید وضو بگیرد.

س ۳۹_ کسی که به خاطر تنگی وقت وظیفه اش تیمم است آیا می تواند برای خواندن قرآن و دیگر کار های مستحبی وضو بگیرد؟ج ـ کسی که در تنگی وقت نماز باید تیمم کند اگر به قصد قربت یا برای کار مستحب مانند خواندن قرآن وضو بگیرد صحیح است.

س ۴۰_ کسی وقت کافی برای نماز نداشت و با این وجود وضو گرفت آیا با این وضو می تواند نماز بخواند؟ج ـ اگر برای خواندن آن نماز وضو بگیرد باطل است.

س ۴۱_ شرط هفتم وضو کدام است؟ج ـ به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خدا وضو بگیرد.

س ۴۲_ کسی که به خاطر خنک شدن یا به قصد دیگری وضو بگیرد چه حکمی پیدا می کند؟ج ـ اگر برای خنک شدن با به قصد دیگری وضو بگیرد وضو باطل است.

س ۴۳_ نیت وضو چگونه باید انجام شود؟ج ـ لازم نیست وضو را به زبان بگوید یا از قلب بگذراند ولی باید متوجه باشد که وضو می گیرد به طوری که اگر از او بپرسند چه می کنی؟ بگوید: وضو می گیرم.

س ۴۴_ شرط هشتم وضو چیست؟ج ـ وضو را به ترتیبی که گفته شد بجا آورد. یعنی اول صورت بعد دست راست بعد دست چپ را بشوید. بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نماید و بنا بر احتیاط مستحب باید اول پای راست و سپس پای چپ را مسح نماید.

س ۴۵_ اگر ترتیب سئوال ۹۹ رعایت نشود وضو چه حکمی پیدا می کند؟ج ـ اگر به این ترتیب وضو نگیرد باطل است.

س ۴۶_ شرط نهم وضو چیست؟ج ـ کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد.

س ۴۷_ در چه صورت اگر پشت سر هم نیز کارهای وضو را انجام دهد وضویش باطل است؟ج ـ اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که وقتی می خواهد جایی را بشوید یا مسح کند رطوبت جاهایی که پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک شده باشد وضو باطل است.

س ۴۸_ اگر وقت رطوبت جای قبلی خشک شده باشد چه وظیفه ای دارد؟ج ـ ‌اگر فقط رطوبت جای قبلی خشک شده باشد مثلاًموقعی که می خواهد دست چپ را بشوید فقط رطوبت دست راست خشک شده باشد و صورت تر باشد بنا بر احتیاط وضو را از سر بگیرد.

س ۴۹_ وضوی کسی که به ترتیب انجام شده اما بر اثر گرمای زیاد رطوبت خشک شود چه حکمی پیدا می کند؟ج ـ اگر کارهای وضو را پشت سر هم به جا آورد ولی بر اثر گرمای هوا یا حرارت زیاد بدن و مانند آن رطوبت خشک شود وضوی او صحیح است.

س ۵۰_ آیا راه رفتن در بین وضو باعث اشکال در آن می شود؟ج ـ ‌ راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد. پس اگر بعد از شستن صورت و دستها چند قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح کند وضوی او صحیح است.

حتما بخوانید:  برخی از احکام وضو گرفتن

س ۵۱_ شرط دهم وضو چیست؟ج ـ شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد.

س ۵۲_ وضوی کسی که دیگری در رساندن آب به دست و صورت و دیگر اعضای بدن او کمک کند چه حکمی پیدا می کند؟ج ـ ‌اگر دیگری او را وضو دهد یا در رساندن آب به صورت و دستها و مسح سر و پاها به او کمک نماید وضو باطل است.

س ۵۳_ کسی که نمی تواند وضو بگیرد چه وظیفه ای دارد؟ج ـ ‌باید نائب بگیرد که او را وضو دهد و چنانچه مزد بخواهد در صورتی که می تواند، باید بدهد.

س ۵۴_ کسی که برای انجام وضو نایب گرفته برای نیت و مسح سر و پاها چه وظیفه ای دارد؟ج ـ باید خود او نیت کند و با دست خود مسح نماید. اگر نمی تواند باید نایبش دست او را بگیرد و به جای او مسح بکشد و اگر این هم ممکن نیست باید از دست او رطوبت بگیرد و با آن رطوبت سر و پای او را مسح کند.

س۵۵_ وضو گیرنده در چه صورت نباید کمک بگیرد؟ج ـ هر کدام ازکارهای وضو را که می تواند به تنهایی انجام دهد نباید کمک در آن بگیرد.

س ۵۶_ شرط یازدهم وضو کدام است؟ج ـ استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد.

س۵۷_ در چه صورت با بودن آب نباید وضو گرفت؟ج ـ کسی که می ترسد اگر وضو بگیرد مریض شود یا اگر آب را برای وضو مصرف کند تشنه بماند نباید وضو بگیرد.

س۵۸_ اگر آب برای کسی ضرر داشت و بدون اطلاع از این ضرر وضو گرفت چه وظیفه ای دارد؟ج ـ اگر نداند آب برای او ضرردارد و وضو بگیرد گرچه بعد بفهمد ضرر داشته وضوی او صحیح است.

س۵۹_ در صورت رساندن آب صورت و دستها به مقدار کمی که وضو با آن صحیح است ضرر ندارد چگونه باید عمل کرد؟ج ـ اگر بیشتر از آن ضرر دارد باید به همان مقدار وضو بگیرد.

س ۶۰_ شرط دوازدهم وضو چیست؟ج ـ در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد.

س۶۱_ کسی که می داند چیزی به اعضای وضو چسبیده ولی شک دارد که از رسیدن آب جلوگیری می کند یا نه چه وظیفه ای دارد؟ج ـ باید آن را برطرف کند یا آب را به زیر آن برساند.

س ۶۲_ اگر زیر ناخن چرک بود وضو اشکال پیدا می کند؟ج ـ وضو اشکال ندارد.

س۶۳_ اگر زیر ناخن چرک بود و ناخن را گرفت چه وظیفه ای دارد؟ج ـ باید برای وضو آن چرک را برطرف کنند.

س۶۴_ اگر ناخن از مقدار معمولی بلندتر بود و زیر آن چرک نیز وجود داشت وظیفه چیست؟ج ـ باید چرک زیر مقداری را که از معمول بلندتر است برطرف نماید.

س۶۵_ اگر در صورت و دستها ، جلوی سر و روی پاها بر اثر سوختن یا چیز دیگر برآمدگی پیدا شود چه وظیفه ای داریم؟ج ـ شستن و مسح روی آن کافی است.

س ۶۶_ اگر برآمدگی روی اعضای وضو سوراخ شود چه وظیفه ای داریم؟ج ـ چنانچه سوراخ شود رساندن آب به زیر پوست لازم نیست بلکه اگر پوست یک قسمت آن کنده شود لازم نیست آب به زیر قسمتی که کنده شده برساند.

س۶۷_ چنانچه پوستی که کنده شده گاهی به بدن می چسبد و گاهی بلند می شود برای وضو گرفتن وظیفه چیست؟ج ـ باید آن را قطع کند یا آب را به زیر آن برساند بنا بر احتیاط.

س ۶۸_ اگر انسان شک کند چیزی به اعضای وضوی او چسبیده یا نه چه وظیفه ای دارد؟ج ـ چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد مانند آنکه بعد از گل کاری شک کند گل به دست او چسبیده یا نه باید بررسی کند یا به قدری دست بمالد که اطمینان پیدا کند که اگر بوده برطرف شده یا آب به زیر آن رسیده است.

س۶۹_ جایی را که باید شست و مسح کرد اگر چرکین باشد آیا به وضو اشکال وارد می کند؟ج ـ جایی را که باید شست و مسح کرد هر قدر چرک باشد اگر چرک آن مانع از رسیدن آب به بدن نباشد اشکال ندارد.

س ۷۰_ اگر بعد از گچ کاری و مانند آن چیز سفیدی روی پوست بماند چه وظیفه ای متوجه ماست؟ج ـ اگر بعد از گچ کاری و مانند آن چیز سفیدی که از رسیدن آب به پوست جلوگیری نمی نماید بر دست بماند ولی اگر شک کند با بودن آن آب به بدن می رسد یا نه آن را برطرف کند.

س ۷۱_ کسی که می داند در بعضی از اعضای وضو مانعی از رسیدن آب هست یا نه و بعد از وضو شک کند چه وظیفه ای دارد؟ج ـ اگر پیش از وضو بداند در بعضی از اعضای وضو مانعی از رسیدن آب هست و بعد از وضو شک کند که در موقع وضو آب را به آنجا رسانده یا نه وضوی او صحیح است.

س ۷۲_ آیا وضوی کسی که در بعضی از اعضای وضویش مانعی باشد که گاهی آب به خودی خود و به زیر آن می رسد و گاهی نمی رسد درست است؟ج ـ اگر در بعضی از اعضای وضو مانعی باشد که گاهی آب به خودی خود زیر آن می رسد و گاهی نمی رسد و انسان بعد از وضو شک کند که آب زیر آن رسیده یا نه چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسیدن آب به زیر آن نبوده احتیاط مستحب آن است که دوباره وضو بگیرد.

س ۷۳_ اگر بعد از وضو شک کند چیزی که مانع رسیدن آب است در اعضای وضو بوده یا نه وضو چه حکمی پیدا می کند؟ج ـ وضو صحیح است.

شرایط صحت وضو گرفتن

احکام دینی

آرشیو

روزه نگرفتن به خاطر امتحان چه حکمی دارد؟

حکم روزه نگرفتن به خاطر امتحان امتحانات پایان ترم دانش آموزان و دانشجویان همزمان شده با ماه مبارک رمضان بنابراین برای بسیاری این سوال...