۷ مرداد مصادف با جشن امردادگان جشن امردادگان ، آئین های جشن امردادگان  امرداد به معنی بی مرگی و جاودانگی ۷ مرداد؛ جشن امردادگان امرداد نام ششمین و به عبارتی هفتمین و آخرین امشاسپندان است. در آئین زرتشت، خرداد و امرداد، امشاسپندان “کمال” و “دوام” در جهان مینوی و پرستاران آب و گیاه در جهان