در هنگام آب رفتن در گوشی موبایل و خیس شدن گوشی چه کارهایی را انجام دهیم. آیا گوشی کاملا خراب شده یا امید هست؟ درصورت خیس شدن گوشی موبایل چه کنیم؟ گاهی فقط چند قطره آب یا کمی رطوبت برای خراب کردن گوشی برای همیشه کافی است. در چنین شرایطی بهترین کار این است که از