لوازم الکتریکی در حالی که زندگی ما را ساده تر کرده اند، اما خطرات زیادی را هم با خود به همراه آورده اند. یکی از آنها آتش گرفتن لوازم خانگی است. نکات ایمنی پیشگیری از آتش گرفتن لوازم خانگی