امروز شنبه دوم آذر چهارمین روز از سومین نشست و مذاکره ایران با ۶ کشور غربی در دولت حسن روحانی در ژنو سوئیس برگزار می شود. این مذاکرات، چهارشنبه . پنجشنبه و جمعه سه روز خود را سپری نمود که در آن طبق اظهارات طرف های گفتگو به نتایج خوب و نسبتا نهایی دست یافتند