۱.سامانه استعلام لحظه ای قبض های پرداختی:  http://tax.tehran.ir/Default.aspx?tabid=70در این سامانه میتوانید از پرداخت تایید قبض های پرداختی خود اطمینان حاصلفرمایید. ۲.   دریافت آخرین صورتحساب گاز  : http://www.nigc.ir/Site.aspx?ParTree=111914&LnkIdn=30052 ۳.   دریافت آخرین صورتحساب همراه اول : http://billing.mci.ir/billing ۴.   سامانه پرداخت عوارض شهرداری (نوسازی) : http://tax.tehran.ir/Default.aspx?tabid=75 ۵.   سامانه خرید بلیط هواپیما (هما) : http://ebooking.iranair.com/cgi-bin/Homa.dll/Order ۶.   سامانه خرید بلیط هواپیما (آسمان) : http://217.219.68.42/ ۷.   سامانه خرید بلیط اتوبوس :  http://sseb.nirasoftware.com/cgi-bin/nrsweb.cgi/signin ۸.   سامانه خرید