تشریفات خاص ازدواج در اروپای غربی هر جایی از دنیا برای ازدواج و تشکیل پیوند بین یک زوج رسوم و تشریفات خود را دارد. ازدواج در اروپای غربی نیز از این امر مستثنا نیست. در این پست از ابرتازه ها قصد داریم این آداب و رسوم مختص این منطقه را بررسی کنیم. با ما همراه