مجله موفقیت : آنچه در پی می آید بخش هایی از کتاب «اصول آداب معاشرت تجاری» اثر بارابارا پچر است. پچر درباره مهارت های خاصی صحبت می کند که حرفه ای های تجارت باید آنها را یاد بگیرند تا قرارهای کاریشان را خراب نکنند. به کمک همین مهارت های ساده، رابطه های حرفه ای بهتری