رفتار های منفی که باعث کم شدن میل جنسی مسوول آموزش کلینیک سلامت خانواده دانشگاه شاهد با بیان اینکه:« تمام زنان از همسر خود یک اسطوره شکست ناپذیر در ذهن خود دارند و آن عبارتست از وفاداری و پایبندی مطلق مرد به زندگی مشترک افزود : زمانی که این اسطوره بشکند به ناگاه همه چیز