آرایش زن و بطلان روزه شوهر  آرایش و روزه داری ، مبطلات روزه ،  آرایش زن و باطل شدن روزه شوهر