اگر شما هم در رسیدن به هدف و آرزو هایتان ناکام بودید و به قدم بعدی‌تان فکر می‌کنید و اینکه دست بکشید یا نه، یک لحظه صبر کنید. دست نکشید. حالا چه باید بکنید؟ قدم بعدی‌تان چیست؟ نا‎کامی در رسیدن به هدف  خیلی هیجان زده‌اید. آرزویی دارید که باید به آن برسید. به همین خاطر