لوگوهای طراحی شده ی استاد بیژن جناب لوگوهای ایرانی ، نشانه های طراحی شده