آزاده نامداری متولد کرمانشاه است و کارش را همانجا شروع کرده. شبکه استانی زاگرس که برنامه های سیمای کرمانشاه را پوشش می دهد از ۸ خرداد ۱۳۸۰ کارش را شروع کرد و آزاده هم از همان سال ها وارد این فضا شد. فرزاد و آزاده‌ نامداری چگونه به‌ هم رسیدند؟ خبر ازدواج فرزاد حسنی و