در پی ربودن دختر ۱۳ ساله و تجاوز به وی توسط دو مرد در پنجاب واقع در پاکستان زنده به گور شد و دخترک توانست خود را از گور بیرون بکشد. به گزارش ابرتازه ها به نقل از باشگاه خبرنگاران : دو مرد پس از ربودن دختر ۱۳ ساله در ابتدا او را وادار به