آزمون آزمون
نکاتی جهت اثربخشی و کارایی یادگیری یادگیری ، انتقال اطلاعات ، تقویت حافظه ، تمرکز
به راحتی می‌توان نیازهای مردها را شناخت و کاری کرد که آنها خودشان را خوشبخت‌ترین شوهر دنیا بدانند اما شما چقدر از نیازهای همسرتان آگاهید؟ آیا می‌دانید نیازهای او در زندگی چیست ؟ما می‌خواهیم کمک کنیم تا خصوصیات شوهرتان را بهتر تشخیص دهید.   شاید این جمله را زیاد شنیده ‌باشید که نیازهای عاطفی مردها