ابداع روشی برای درمان بیماران قطع نخاعی در این مقاله از ابرتازه ها با ما باشید تا جدیدترین روشی را که برای درمان بیماران قطع نخاعی ابداع شده است با هم مرور کنیم. بیماران قطع نخاعی به دلیل آسیب دیدن نخاع ممکن است از تمام فعالیت های فیزیکی محروم شده و نتوانند آن ها را