اکتشافات علمی, توضیحاتی از علم فیزیک, کشفیات علم فیزیک اکتشافات علمی, کشفیات علم فیزیک در این مطلب از ابرتازه ها کشفیات علم فیزیک را معرفی می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. مطالعۀ فیزیک، مطالعه جهان و به طور اخص مطالعه چگونگی کارکرد جهان است. این بدون شک جالب ترین شاخه