شرایط نگهداری و پرورش گل ارکیده + ارکیده فالانوپسیس در زمانی که گل ارکیده شکوفه دارد کودیاری انجام نشود