راهنمای پرورش و نگهداری گیاه سپرفارسی سپرپارسی ، گونه ­ای خشبی نرم، همیشه سبز و چندساله است. نقطه بارز زینتی آن برگساره و به ویژه رنگ بندی خاص آن میباشد. ساقه ها در …