ذخیره شدن لغات در مغز کارایی خوب مغز, کارایی و کاربرد مغز, نحوه ذخیره شدن لغات در مغز اغلب فرهنگ های لغت انگلیسی کلمات را به ترتیب حروف الفبا لیست می کنند، اما چگونه لغات در مغز ما ذخیره می شود؟ فهمیدن این موضوع بسیار غیر منتظره است، چون می توان از فعالیت مغز یک