شناخت کک و روشهای از بین بردن کک سایت ابر تازه ها مقاله ای از شناخت کک و از بین بردن کک تهیه کرده است تا کسانی که از وجود این موجود کوچک و مزاحم رنج می برند آن را بشناسند و بتوانند آن را از بین ببرند.کک ها حشراتی از راسته سیفوننپترا هستند. حشراتی