آغاز جنگ جهانی اول آغاز جنگ جهانی اول ، اولین جنگ جهانی در جنگ جهانی اول برای نخستین بار از سلاح‌های شیمیایی بهره گرفته شد ۶ مرداد (۲۸ ژوئیه) ؛ آغاز جنگ جهانی اول جنگ جهانی اول از مهم‌ترین اتفاقات تاریخ است که نقش بزرگی در تعیین تاریخ قرن بیستم داشته‌است.از سلاح‌های شیمیایی برای اولین