گیاه پاندانوس گیاه پاندانوس به نور متوسط، حرارت زیاد و آبیاری فراوان نیاز دارد   شرایط نگهداری از گیاه پاندانوس مشخصات: اسم علمی این گیاه Pandanus veitchii   • نیاز های گیاه پاندانوس گیاه پاندانوس به نور متوسط، حرارت زیاد، آبیاری فراوان، رطوبت ۵۰ تا ۷۰ درصد و خاک قلیایی احتیاج دارد.   – کود