داستان ضرب المثل شاید آفتاب نخواهد نصف شب طلوع کند ریشه ضرب المثل شاید آفتاب نخواهد نصف شب طلوع کند یکی بود یکی نبود . در یکی از روزها ملانصرالدین صبح تا عصر به سختی کار کرد. شب که شد، خسته به خانه برگشت . شام خورد و بدون معطلی به رخت خوابش رفت .هنوز خوابش