زندگی‌نامه فرامرز آصف ، خواننده و ورزشکار ایرانی فرامرز آصف