آلودگی هوا بیشترین تأثیر را روی بچه‌ها می‌گذارد چون وقتی مواد میکروبی و سمی وارد بدن بچه‌ها شود. مراقبت از کودکان در برابر آلودگی هوا برای والدین نیازمند اطلاعاتی است که در این مقاله به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد. روشهای مراقبت از کودکان در برابر آلودگی هوا