سرعت بالا در آشپزی  ترفندهای سرعت در آشپزی ، پخت سریع غذا ، آشپزی تند و سریع ، آماده شدن زود غذا