نوشتن لیست خرید یک هنر است. لیست خرید منظم و سازمان یافته، نیمی از موفقیت شما در خرید است. خریدارانی که لیست خرید ندارند، خرید های نامعقول تری دارند و چیزهایی می خرند که به آن نیازی ندارند. لیست خرید منظم و سازمان یافته، نیمی از موفقیت شما در خرید است طرز نوشتن لیست خرید