افراد تازه کار و ورزش زیبایی اندام بسیاری از افراد تازه کار هستند و در رشته های ورزشی چندان تجربه خاصی ندارند در این باب نکاتی برای افراد تازه کار همراه با ورزش زیبایی اندام نیز قرار داده ایم.توجه و علاقه نسبت به ورزش زیبایی اندام «طبیعی » رو به ازدیاد است – پرورش ماهیچه