آموزش تیمم آموزش تیمم
تیمم بر چه چیزهایی صحیح است؟ اگر برای وضو یا غسل آب در دسترس تان نباشد می توانید تیمم کنید. اما این سوال پیش می آید که تیمم بر چه چیزهایی صحیح است؟ با ابرتازه ها همراه باشید تا پاسخ این سوال را از منابع شرعی به شما بگوییم. چیزهایی که تیمم به آنها صحیح
آموزش تیمم با عکس در صورتیکه آب برای وضو یا غسل در دسترس نباشد، یا آب برای بدن ضرر دارد، یا برای انجام وضو و غسل وقت نباشد، یا نگه داشتن آب برای آشامیدن و حفظ جان لازم باشد، به جای آن تیمم می کنیم؛ یعنی با خضوع تمام در مقابل پرودگار عالم، کف هر